cropped-POS-web-ikona.pngNázov združenia

Pezinský okrášľovací spolok, o. z.

Sídlo združenia

SNP 432/40, 902 01 Pezinok

IČO

50 10 94 13

DIČ

21 20 24 77 01

Dátum založenia

10. decembra 2015

Dátum vzniku (registrácie MV SR)

23. decembra 2015

Číslo registrácie na MV SR

VVS/1-900/90-47897

E-mail

info@krajsipezinok.sk

Telefonický kontakt

+421 904 900 961

Bankové spojenie

Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK52 8330 0000 0025 0095 9663